Meld je gratis aan.

Door te klikken op Aanmelden ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden, Privacybeleid en Cookiebeleid.

Meld je aan met facebook

Algemene voorwaarden SamenmetdeMakelaar.nl

SamenmetdeMakelaar.nl is een woningadvertentieplatform en geen makelaar
SamenmetdeMakelaar.nl is een advertentiewebsite en geen internetmakelaar. SamenmetdeMakelaar.nl stelt je in staat om je huis te adverteren en te verkopen op de manier die bij jouw past. Op het platform SamenmetdeMakelaar.nl kun je diensten inkopen die je kunnen helpen om je woning te verkopen. Denk bijvoorbeeld aan fotografie, het maken van plattegronden of koopaktes. Deze diensten worden niet geleverd door SamenmetdeMakelaar.nl, maar door met zorg geselecteerde derden.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 1 juli 2018 van toepassing op ieder gebruik van het platform SamenmetdeMakelaar.nl (“Platform”) en op alle diensten die op SamenmetdeMakelaar.nl worden aangeboden.
Door het bezoeken van ons Platform of het aanbieden van diensten op het Platform ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. SamenmetdeMakelaar.nl raadt iedereen die gebruik maakt van het Platform of van één van de diensten (een “Gebruiker(-koper) / Gebruiker(-verkoper)” of “Gebruiker (dit omvat mede een aanbieder van diensten)”) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. De Gebruiksvoorwaarden kunnen ook als PDF worden gedownload.

Totstandkoming van de opdracht en het herroepingsrecht
Tussen SamenmetdeMakelaar.nl en gebruiker óf tussen gebruiker en een aanbieder van diensten komt een overeenkomst tot stand zodra gebruiker zijn woning online zet of een bestelling definitief maakt door betaling via iDeal.

Bescherming van je privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met persoonsgegevens en hoe we jouw privacy beschermen wanneer je ons Platform gebruikt.

Misbruik van het platform

Voor jouw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen in het eerste contact afgeschermd door SamenmetdeMakelaar.nl. Voor het melden van illegale en inbreukmakende woningadvertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij je contact met ons op te nemen via [email protected] Door jouw melding kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo betrouwbaar en veilig mogelijk blijft.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van gebruikers of aanbieders van diensten ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker of aanbieder van diensten niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de algemene voorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. SamenmetdeMakelaar.nl kan deze maatregelen ook treffen indien je op onredelijke wijze gebruik maakt van het Platform, bijvoorbeeld indien jouw gebruik andere gebruikers hindert, je afspraken niet of niet goed nakomt of de goede werking van het Platform verstoort:

 • SamenmetdeMakelaar.nl kan de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van SamenmetdeMakelaar.nl of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken.
 • SamenmetdeMakelaar.nl kan een of meerdere woningadvertenties van de gebruiker verwijderen.
 • SamenmetdeMakelaar.nl kan de advertentie waarin de gebruiker zijn diensten aanbiedt (tijdelijk) verwijderen.
 • SamenmetdeMakelaar.nl kan de samenwerking met aanbieders van diensten onmiddellijk beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

In het geval van fraude of misbruik zal SamenmetdeMakelaar.nl aangifte doen bij de politie en persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.

Garantie

Wij kunnen niet garanderen dat het Platform foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot het Platform of delen daarvan kan worden verkregen. Wij horen graag als iets niet naar behoren functioneert, mail dan naar [email protected]

SamenmetdeMakelaar.nl is gerechtigd om het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens SamenmetdeMakelaar.nl ontstaat.

Alle informatie en getallen op het Platform zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

Aansprakelijkheid en vrijwaring SamenmetdeMakelaar.nl

SamenmetdeMakelaar.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van SamenmetdeMakelaar.nl. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van SamenmetdeMakelaar.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van SamenmetdeMakelaar.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

Iedere aansprakelijkheid van SamenmetdeMakelaar.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

Meer in het bijzonder is SamenmetdeMakelaar.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de gebruiker die is veroorzaakt door derden of andere gebruikers, die al dan niet gebruik maken van het Platform en/of de diensten die daarop worden aangeboden.

Alhoewel SamenmetdeMakelaar.nl de Gebruikers die diensten aanbieden met zorg heeft geselecteerd, is SamenmetdeMakelaar.nl niet aansprakelijk voor de kwaliteit en uitvoering van de aangeboden diensten.

Gebruiker zal in het geval van schade alle schadebeperkende maatregelen nemen voor zover als in redelijkheid verwacht mag worden. SamenmetdeMakelaar.nl is bevoegd eventuele schade van de gebruiker zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De gebruiker zal alle medewerking verlenen.

De gebruiker vrijwaart SamenmetdeMakelaar.nl voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de website www.SamenmetdeMakelaar.nl.

De gebruiker vrijwaart SamenmetdeMakelaar.nl ook voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met het tekortschieten van de gebruiker in zijn wettelijke informatieverplichtingen en contractuele verplichting als omschreven in de voorwaarden.

Website en diensten van derden

Indien je via het Platform gebruik maakt van de diensten van derden dan gelden de (privacy) regels van die betreffende derde en de regels van de website van die derde. Voor vragen over de regels van websites van derden, verwijzen wij je graag naar die desbetreffende website. SamenmetdeMakelaar.nl is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de diensten die via het Platform van derden worden betrokken.

Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van SamenmetdeMakelaar.nl kun je mailen naar [email protected] Klachten dienen binnen een redelijke termijn nadat je een gebrek in de dienstverlening hebt geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 14 dagen in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij je binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Overige bepalingen

Indien wij een bepaling in deze algemene voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere gebruiker wel af te dwingen.

Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door SamenmetdeMakelaar.nl zijn bevestigd.

Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet.

Deze algemene voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen SamenmetdeMakelaar.nl en gebruiker.

De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van SamenmetdeMakelaar.nl en de algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

SamenmetdeMakelaar.nl is een woningadvertentieplatform

SamenmetdeMakelaar.nl is een platform waar een gebruiker-verkoper woningadvertenties (een woningadvertentie is een advertentie op het Platform waarin onroerend goed met een woonbestemming te koop wordt aangeboden (Woningadvertentie)) kan plaatsen en een gebruiker-koper deze Woningadvertenties kan bekijken en hierop kan reageren. Ook kunnen gebruikers via het platform diensten inkopen die door derden worden aangeboden. SamenmetdeMakelaar.nl is geen partij bij de overeenkomst die tussen gebruikers en/of tussen gebruikers en aanbieders van diensten tot stand komt.

Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

Ook geschillen tussen gebruikers en aanbieders van diensten dienen tussen deze partijen zelf te worden opgelost.

Algemene regels

Woningadvertenties die door een gebruiker-verkoper op het Platform worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

Het is niet toegestaan om dezelfde woning meer dan één keer op het Platform te plaatsen.

Advertentie inhoud die niet is toegestaan:

Een Woningadvertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

Onrechtmatig plaatsen van een woning

Het is niet toegestaan woningen op het Platform aan te bieden als je niet bevoegd bent tot verkoop van de betreffende woning.

Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

Het is niet toegestaan om inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om zonder toestemming teksten, foto’s of video’s van derden te gebruiken voor je Woningadvertentie.

Woningadvertentie plaatsen

Gebruikersaccount SamenmetdeMakelaar.nl
Een Gebruiker-verkoper plaatst zijn Woningadvertentie op het Platform. Gelijktijdig maakt gebruiker-verkoper een account aan op het platform.

Het is niet toegestaan om je inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is ook niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Woningadvertenties.

Totstandkoming Advertentieovereenkomst
Door het aanmaken van een account en het online zetten van de advertentie komt de advertentieovereenkomst tussen SamenmetdeMakelaar.nl en de Gebruiker-verkoper tot stand.

Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Woningadvertentie op het Platform plaatsen of reageren op een Woningadvertentie. SamenmetdeMakelaar.nl voert geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Woningadvertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde huizen, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van gebruiker-verkoper om een huis te verkopen en/of de bevoegdheid van gebruikers om diensten van derden af te nemen. SamenmetdeMakelaar.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of misvattingen.

De gebruiker-verkoper heeft een wettelijke informatieplicht en is daarom verplicht (potentiële) kopers te informeren over de juridische status, bijzonderheden, (bouwkundige) kwaliteit en eventuele gebreken van de te verkopen woning. De gebruiker-verkoper is verder verplicht om alle overige informatie te verstrekken waarover de gebruiker-verkoper beschikt of behoort te beschikken en waarvan gebruiker-verkoper weet of behoort te begrijpen dat deze voor een goede beeldvorming van een gebruiker-koper van de woning van belang is. De gebruiker-verkoper verklaart ervoor te zorgen dat de gebruiker-koper een juiste voorstelling van zaken krijgt.

De gebruiker-verkoper vrijwaart SamenmetdeMakelaar.nl voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met het tekortschieten van de gebruiker-verkoper in zijn wettelijke informatieverplichtingen en contractuele verplichting als omschreven in de Voorwaarden.

Vrijwaring en beperking aansprakelijkheid SamenmetdeMakelaar.nl
Iedere Gebruiker vrijwaart SamenmetdeMakelaar.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van SamenmetdeMakelaar.nl zijn opgenomen hoofdstuk I

Wijzigingen

SamenmetdeMakelaar.nl kan het Platform of delen daarvan te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wijziging zullen wij aankondigen binnen een redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

SamenmetdeMakelaar.nl kan (onderdelen van) het Platform en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen een redelijke termijn voordat deze wordt doorgevoerd.

SamenmetdeMakelaar.nl is gerechtigd om haar algemene voorwaarden op elk door haar gewenst moment te wijzigen.

SamenmetdeMakelaar.nl zal gebruiker informeren betreffende een wijziging via de website www.SamenmetdeMakelaar.nl. Indien de gebruiker de wijziging niet wil accepteren, kan de gebruiker zijn gebruikersaccount beëindigen. Wijzigingen en aanvullingen van de Voorwaarden zijn voor de gebruiker bindend 30 dagen nadat de gebruiker hierover is geïnformeerd.

De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

SamenmetdeMakelaar.nl kan de Woningadvertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Woningadvertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

Door het plaatsen van een Woningadvertentie verstrek je SamenmetdeMakelaar.nl automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.

Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Woningadvertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

De opmaak van Woningadvertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

Betalingen en BTW

Alle prijzen op het platform zijn -tenzij anders weergegeven- inclusief BTW. SamenmetdeMakelaar.nl brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van SamenmetdeMakelaar.nl, tenzij anders wordt vermeld op het Platform.

Partners

 • NVM
 • VBO
 • Funda
 • VastgoedPRO
 • SCVM
 • NWWI
 • TU

SamenmetdeMakelaar maakt gebruik van cookies

Door deze melding te sluiten of door gebruik te blijven maken van SamenmetdeMakelaar.nl, ga je hiermee akkoord. We plaatsen functionele en analytische cookies voor een optimale gebruikservaring en we plaatsen personalisatie en advertentie cookies om jou relevante content en eventueel advertenties te kunnen tonen.